Accesibilidade


En cumprimento dos principios de accesibilidade e deseño universal establecidos no Real Decreto 1494/2007, de 12 de novembro, polo que se aproba o regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social, así como no Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, o Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía traballa para garantir que tódolos cidadáns -con especial atención as persoas con algún tipo de discapacidade e maiores- que se relacionen co Museo por medio dos seus portais poidan acceder á información e os servizos electrónicos en igualdade de condicións, con independencia das súas circunstancias persoais, medios ou coñecementos.

Esta web foi creada segundo a Norma EN 301 549:2018 e axústase aos padróns definidos polo grupo de traballo permanente Web Accessibility Initiative (WAI) do Consorcio para a World Wide Web (W3C) para so seu nivel Dobre-A. Actualmente este nivel Dobre-A cúmprese na gran maioría das páxinas.

Sexa como for, e aínda que a accesibilidade das páxinas deste sitio se revisan antes da súa publicación, pode presentar calquera consulta ou suxestión en relación coa accesibilidade desta Sede electrónica do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía no correo electrónico sede@museoreinasofia.es