Avís legal


 

Privacitat i protecció de dades

A través de la Seu electrònica del Museu Nacional de Arte Reina Sofía no es recullen dades personals sense consentiment. Les dades aportades per l'interessat s'utilitzaran, de forma única i exclusiva, per a les finalitats previstes en el procediment o actuació corresponent.

En compliment de les disposicions de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el cedent de les dades podrà, en qualsevol moment, exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, revocació del consentiment, limitació de l’ús de dades, portabilitat, impugnació i oposició de la forma que es determini reglamentàriament.

Aquesta política de privacitat és d'aplicació a les pàgines de la seu. No es garanteix en els accessos a través d'enllaços a aquest lloc, ni als enllaços des d'aquest lloc a altres webs.

Segons disposa l'article 6.1 g) del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, s'inclou un enllaç amb la Seu electrònica de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Propietat intel·lectual i industrial

Tant el disseny d'aquesta Seu i els seus codis font, com els logotips, marques i altres signes distintius de la mateixa, pertanyen al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública o al Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents.

El seu ús i la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga queden totalment prohibits excepte si hi hagués una autorització expressa del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia. La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquesta Seu, atorgada a l'usuari, es limita a la descàrrega de l'esmentat contingut i l'ús privat del mateix, sempre que el contingut romangui íntegre i se citi la font del mateix (Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre la reutilització de la informació del sector públic), l’usuari ha de respectar en tots els casos el que preveu el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

El Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per aquest motiu, si considera que aquest lloc pot estar violant aquests drets, li preguem que es posi en contacte amb el Museu.

Dret aplicable i jurisdicció competent

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present Seu, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita a la Seu o de l'ús dels serveis que s'hi ofereixen, el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia i l'usuari acorden sotmetre's als jutges i tribunals del domicili de l'usuari, sempre que es trobi a territori espanyol.