Notificacions electròniques


L'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, regula la pràctica de les notificacions electròniques.

Al primer apartat d'aquest article s'estableix que les notificacions per mitjans electrònics es practicaran mitjançant compareixença a la seu electrònica de l'administració o organisme actuant, a través de l'adreça electrònica única habilitada o mitjançant ambdós sistemes, segons disposi cada administració o organisme.

Als efectes previstos en aquest article, s'entén per compareixença a la seu electrònica l'accés per part de l'interessat o el seu representant degudament identificat al contingut de la notificació, moment en què es considerarà practicada.

Accés a notificacions: A la Seu del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia es proporciona accés per compareixença electrònica al contingut de les notificacions, a través de la secció/opció de menú «Els meus expedients» o «Les meves notificacions».

També es pot comparèixer per accedir a les notificacions a través de l'Adreça Electrònica Habilitada (DEH), o de la Carpeta Ciutadana del Punt d'Accés General.