Notificacións electrónicas


O artigo 43 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, regula a práctica das notificacións electrónicas.

No primeiro apartado deste artigo establécese que as notificacións por medios electrónicos practicaranse por comparecencia na Sede electrónica da Administración ou Organismo actuante, por medio do enderezo electrónico habilitado único ou por ambos sistemas, segundo dispoña cada Administración ou Organismo.

Para os efectos previstos neste artigo, enténdese por comparecencia na Sede electrónica, o acceso polo interesado ou o seu representante debidamente identificado ao contido da notificación, momento no que se considerarán practicadas.

Acceso a notificacións: Na Sede do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ofrécese acceso por comparecencia electrónica ao contido das notificacións, por medio da sección/opción de menú “Os meus expedientes” o “As miñas notificacións”.