¿Què és la Seu Electrònica?

Enllaç a la pàgina Què és la Seu Electrònica?

La seu electrònica del Museu Nacional de Arte Reina Sofía (MNCARS) és un portal web que el museu posa a disposició de la ciutadania. Aquesta Seu permet l'accés per mitjans electrònics als tràmits i procediments de la seva competència, tots els dies de l'any durant les vint-i-quatre hores.

La gestió tecnològica, administració material, manteniment, disponibilitat i seguretat de la seu electrònica és competència de la Subdirecció de Gerència, que l'exercirà a través de l'Àrea d'Informàtica, responsable de les tecnologies de la informació i les comunicacions del MNCARS.  Aquesta Àrea vetllarà perquè les mesures de caràcter tecnològic i jurídic assegurin un règim estricte d'accés a la informació administrativa per part dels interessats, tot impedint que les persones que no ostentin aquesta condició en cada cas puguin conèixer la informació que sigui en mans del MNCARS.